Šeštadienis Sausio 20, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3] 
Įmonės veiklos apskaita
Apskaitos administravimas. Ūkinių operacijų fiksavimas ir atpažinimas. Sąskaitų planas. Turtas ir nuosavybė. Daiktinės darbo priemonės. Nusidėvėjimo (amortizacijos) nustatymas. Nuo ko pradėti, norint nustatyti pagrindinių priemonių susidėvėjimo (amortizacijos) normas, kurių reikalauja mokesčių inspekcijos ir išlaidų nurašymas. Jei to nebus padaryta, bus dirbtinai didinamas pelnas, atitinkamai ir mokesčiai į biudžetą, o susidėvėjusių įrenginių nebus už ką pakeisti. Išlaidos ir sąnaudos. Išlaidų ir sąnaudų panašumai ir skirtumai. Atskaitomybė. Balanso teorijos ir politikos įgyvendinimas.
konspektas, Apskaita, 0.00 (0), 2526, 5/04/2004, Mokamas
Įmonių atskaitomybės klasifikacija
Valdžia, gindama šalies piliečių konstitucinę teisę į nuosavybę, nurodo, kad įmonės privalo viešai skelbti kaupimo principu pagrįstos finansinės atskaitomybės duomenis. Juk kiekvienas pilietis gali laisvai įsigyti vienos ar kitos akcines bendrovės akcijų.
referatas, Apskaita, 0.00 (0), 533, 5/04/2004, Mokamas
Žemės ūkis
Įvadas. Straipsnių susijusių su žemės ūkio veikla taikymas apskaitos registruose. Žemės ūkio produkcijos pripažinimas ir vertinimas. Valstybės dotacijos susijusios su biologiniu turtu. Biologinio turto pateikimas ir atskleidimas. 41 tas ir 17 vas palyginimas. Išvados. Naudota literatūra
11 psl.
referatas, Apskaita, 0.00 (0), 16, 9/04/2008, Mokamas
Buhalterinės apskaitos įstatymas
2003 07 25 redakcija- 2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574 Šis Įstatymas nustato ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, ūkininkų ūkių turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla (nuolatinių Lietuvos gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, ir nenuolatinių Lietuvos gyventojų, veikiančių per nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje), užsienio ūkio subjektų, veikiančių per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje, užsienio ūkio subjektų, kurių atstovybės yra Lietuvos Respublikoje, atitinkamai veiklai, nuolatinei buveinei ar atstovybei priskirtino turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių buhalterinę apskaitą, jos organizavimą ir tvarkymą. (APIMTIS 12 PSL)
tekstas, Apskaita, 0.00 (0), 2522, 23/03/2004, Nemokama
Buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo terminai
1996 m. vasario 22 d. Nr. 13 Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės įsakymas. ĮSAKAU: Nustatyti, kad individualios (personalinės) įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos, akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės, valstybės ir savivaldybės įmonės bei visų tipų įmonės, fondai, bendrijos, organizacijos bei jų junginiai, taip pat įstaigos ir organizacijos, išlaikomos iš biudžeto, privalo saugoti 10 metų šiuos dokumentus (APIMTIS 1PSL)
kita, Apskaita, 0.00 (0), 899, 23/03/2004, Nemokama
Darbo užmokesčio apskaita
Įvadas. Darbo apmokėjimas. Darbo užmokesčio organizavimo ypatumai. Darbo apmokėjimas esant nukrypimams. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Darbo užmokesčio apmokestinimas. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Įmokos į garantinį fondą. Minimalus darbo užmokestis. Darbo užmokestis už dirbtą laiką. Tendencijos darbo apmokėjime. Motyvacinis vaidmuo ir sudėtis. Atlyginimas už darbą. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio formos. Vienetinės darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinės darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Darbo užmokesčio struktūra. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.
20 psl.
kursinis, Apskaita, 0.00 (0), 108, 16/04/2008, Mokamas
Darbo užmokestis
Darbo užmokesčio esmė ir formos. Darbo užmokesčio sistemos. Darbo užmokesčio funkcijos ir rūšys. Darbo apmokėjimo organizavimas. Priemokos ir papildomas darbo užmokestis. Darbo apmokėjimo lėšos. Darbo užmokesčio lygiai. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį. Darbo laiko apskaita ir laikinio darbo užmokesčio skaičiavimas. Vienetininkų išdirbio dokumentai ir vienetinio darbo laiko skaičiavimas. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Darbo užmokesčio žiniaraštis. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Atlyginimų analitinė apskaita, jų registravimas ir sąnaudų paskirstymas. Kt. (APIMTIS 20 PSL)
konspektas, Apskaita, 4.00 (7), 4256, 5/04/2004, Mokamas
Dvejybinio įrašo atsiradimo apskaitoje reikšmė. Buhalterinės apskaitos sąskaitos
Žmonės visuomet skaičiuodavo, tačiau apskaita, kaip ją dabar suvokiame, atsirado daugiau kaip prieš tūkstantmetį pr.m.e..Tai sąlygojo žmonių poreikis žinoti, kiek mokėjo šį darbą, vadino raštininkais, iždininkais, ekonomais, ūkvaizdžiais, sąskaitininkais. Senovės Egipte, Mesopotamijoje, Babilonijoje, Irane buvo daug raštininkų - apskaitininkų, užsiimančių ūkio veiklos apskaita ir atskaitomybių sudarymu...(APIMTIS 6 PSL)
referatas, Apskaita, 0.00 (0), 1166, 23/03/2004, Mokamas
Finansinė apskaita
Apskaitos reglamentai. Finansinės atskaitomybės (fa) sudėtis. Buhalterinės apskaitos principai. Balansas. Finansinės atskaitomybės elementai ir jų vertinimas. Dokumentacija ir inventorizacija. Sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Sąskaitų planas. Ilgalaikio materialiojo turto (imt) apskaita. Nematerialiojo turto (nt) apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Atsargų apskaita. Pinigų apskaita. Kapitalo apskaita. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pajamų apskaita. Sąnaudų apskaita. Pinigų srautų ataskaita.
35 psl.
konspektas, Apskaita, 0.00 (0), 433, 30/09/2004, Mokamas
Finansinių sprendimų pagrindai (egzamino klausimai ir atsakymai)
Kas yra palūkanų norma? Kuo skiriasi paprastų ir sudėtingų palūkanų skaičiavimas? Statistinis metodas. Kas tai yra diskontavimas? Infliacijos įtaka finansiniams skaičiavimams. Kas tai yra finansinė renta? Kas tai yra obligacija? Paskola. (APIMTIS 3 PSL)
konspektas, Apskaita, 0.00 (0), 176, 14/10/2007, Mokamas
Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos tvarka
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515; 2002, Nr. 112-4967) 1 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria: 1. Patvirtinti Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos tvarką (pridedama). 2. Pavesti Finansų ministerijai parengti ir patvirtinti gyventojo, įsigijusio verslo liudijimus, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo formą ir pildymo tvarką. (APIMTIS 2PSL)
kita, Apskaita, 0.00 (0), 684, 23/03/2004, Nemokama
Ilgalaikio turto inventorizacija
Įvadas. Turto apskaita ir inventorizavimas. Nematerialiojo turto apskaita ir inventorizavimas. Ilgalaikio turto inventorizacijos aprašas. Inventorizacijos rezultatai. Literatūra. (APIMTIS 7 PSL)
referatas, Apskaita, 0.00 (0), 66, 2/03/2005, Mokamas
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų apskaičiavimas
Turinys. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudų apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo procesas. Tiesiog proporcingas (tiesinis) nusidėvėjimo metodas. Produkcijos kiekio nusidėvėjimo apskaičiavimo metodas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas mokesčių apskaičiavimo tikslais. Metų skaičiaus metodas. Dvigubas-mažėjančios vertės metodas. Ilgalaikio materialaus turto netekimų apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo ypatumai. (APIMTIS 18 PSL)
referatas, Apskaita, 0.00 (0), 2121, 23/03/2004, Mokamas
Ilgalaikis materialus turtas
Įvadas. Turtas. Ilgalaikis turtas ir jo klasifikacija. Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikio materialaus turto reikšmė. Materialiojo ilgalaikio turto apskaita. Įsigyjamo ir turimo materialiojo ilgalaikio turto apskaita. Materialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Materialiojo ilgalaikio turto netekimo apskaita. Materialiojo ilgalaikio turto nurašymas. Išvados. Naudota literatūra.
15 psl.
referatas, Apskaita, 0.00 (0), 116, 25/03/2008, Mokamas
Inventorizacija
ĮVADAS. INVENTORIZACIJOS ESMĖ, TIKSLAI IR RŪŠYS. INVENTORIZACIJOS RŪŠYS PAGAL DAŽNUMĄ IR APIMTIS. ATSAKOMYBĖ UŽ INVENTORIZACIJOS ATLIKIMĄ. INVENTORIZACIJOS ATLIKIMO ATVEJAI, MASTAI IR TERMINAI. PRIVALOMO INVENTORIZUOTI ĮMONĖS TURTO RŪŠYS. PASIRENGIMAS INVENTORIZACIJAI. INVENTORIZACIJOS ORGANIZAVIMAS. INVENTORIZACIJOS ĮFORMINIMAS. PINIGŲ INVENTORIZACIJA. INVENTORIZACIJOS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE YPATYBĖS. IŠVADOS. (APIMTIS 12 PSL)
referatas, Apskaita, 8.00 (1), 1556, 5/04/2004, Mokamas
Inventorizacijos tvarka
Inventorizacija - tai būdas faktiniams turto likučiams nustatyti ir palyginti su apskaitos rodikliais. Žodis "inventorizacija", kilęs iš lotyniško žodžio"inventorium", reiškiančio sąrašą, aprašą. Lyginant faktinius materialinių vartybių duomenis su apskaitiniais duomenimis, siekiama nustatyti materialinių vertybių (turto) trūkumą arba perteklių...(APIMTIS 7 PSL)
konspektas, Apskaita, 0.00 (0), 1125, 23/03/2004, Mokamas
Lietuvos mokesčių sistemos tobulinimas
Įvadas. Lietuvos mokesčių sistemos tobulinimo principai. Mokesčių tarifų keitimo galimybės. Tiesioginių mokesčių tarifų didinimo galimybės. Netiesioginių mokesčių tarifų didinimo galimybės. Mokesčių tarifų didinimo - mažinimo galimybės. Tarifų keitimo įtaka mokestinėms biudžeto pajamoms. Lietuvos mokesčių sistemos tobulinimo rekomendacijos. Pelno mokesčio tobulinimo rekomendacijos. PVM tobulinimo rekomendacijos. Pajamų mokesčių tobulinimas. Apyvartos (kelių) mokesčio tobulinimo rekomendacijos. Išvados. Literatūra. (APIMTIS 20 PSL)
referatas, Apskaita, 0.00 (0), 60, 13/03/2005, Mokamas
 [1]   [2]   [3]